Links

Tuesday, January 25, 2011

Bản thường dụng Hán TựTự điển Hán Tự thông dụng giải thích gần 2000 chữ Hán thường dụng

常用漢字
PDF

MediaFire

(Nên dùng phần mềm foxit để đọc bản pdf này)

No comments:

Post a Comment